Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 220

z Oddziałami zamiejscowymi

 

Przedszkole nr 220  w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  walewska-przedszkole220.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzenna Turczyńska, e-mail: p220@eduwarszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810 05 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Sposób dojazdu do  Przedszkola 220.

Przedszkole nr 220 znajduje się w budynku wolnostojącym wewnątrz osiedla.

Do budynku przedszkola prowadzi droga  wewnętrzna, osiedlowa od   ul. Międzyborskiej.

Dojścia piesze są od ulic: Międzyborskiej, Kinowej oraz Waszyngtona . Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Wschodni znajduje się w odległości                          do ok. 3km.

Najbliższe przystanki autobusowe  znajdują się w odległości 300m – na ul. Międzyborskiej, 400m – na ul. Waszyngtona oraz 300m – na ul. Kinowej.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 400m – na ul. Waszyngtona.

W odległości około 200m, przy budynku mieszkalnym na ul. Międzyborskiej jest wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej (konkretnie przyporządkowane) .

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Podskarbińskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 Wejście do budynku – Przedszkole 220

Wejście do Przedszkola nr 220 zlokalizowane jest od ul. Walewskiej 7. Jest oznakowane, wyposażone w metalowe drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 80 cm). Przed wejściem do Przedszkola jest podjazd. Dojście piesze jest z lekkim nachyleniem i równe.

Na parterze przedszkola znajdują się  szatnie dzieci, gabinet dyrektora , pokój kierownika gospodarczego z sekretariatem oraz trzy sale zajęć dla dzieci 3, 4-letnich. Na I piętrze Przedszkola znajdują się kolejne 3 sale dla grup dzieci 4,5, 6-letnich, gabinet logopedy. W dwóch salach znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb dzieci. Dzieci z salą bez łazienki korzystają z łazienki jednej z grup, usytuowanej naprzeciwko.

Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Z parteru na I piętro prowadzą schody

Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i p.poż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

Sposób dojazdu  do Oddziałów  zamiejscowych Przedszkola nr 220

Oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 220 usytuowane są na parterze budynku mieszkalnego, naprzeciwko budynku głównego przedszkola. Wejście do budynku jest bezpośrednio z drogi wewnętrznej, osiedlowej.

Do Oddziałów zamiejscowych prowadzi droga wewnętrzna osiedlowa od ul. Międzyborskiej.

Dojścia piesze są od ulic: Międzyborskiej, Kinowej oraz Waszyngtona. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Wschodni znajduje się w odległości do ok. 3km.

Najbliższe przystanki autobusowe  znajdują się w odległości 300m – na ul. Międzyborskiej, 400m – na ul. Waszyngtona oraz 300m – na ul. Kinowej.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 400m –  na ul. Waszyngtona.

W odległości około 200m, przy budynku mieszkalnym na ul. Międzyborskiej jest wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej (konkretnie przyporządkowane) .

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Podskarbińskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku – Oddziały zamiejscowe

Wejście do Oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 220 zlokalizowane jest przy ul. Walewskiej 7a. Jest oznakowane, wyposażone w metalowe drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 80 cm). Wejście do Oddziałów jest bezpośrednio z drogi dojazdowej, osiedlowej, która prowadzi od ul. Międzyborskiej.

Na parterze Oddziałów znajdują się  szatnie dzieci,  trzy sale zajęć dla dzieci 3, 4, 5 –letnich , gabinet logopedy. W budynku jest jedna łazienka  dla wszystkich dzieci. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i p.poż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

Skip to content